Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta
z badania rocznego sprawozdania finansowego
Krynica Vitamin S.A.
za rok obrotowy zakończony
dnia 31 grudnia 2021 roku
Mazars Audyt Sp. z o.o.
ul. Piękna 18
00-549 Warszawa
Mazars Audyt Sp. z o.o.
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000086577, kapitał zakładowy: 1 268 000,00 PLN,
NIP: 5260215409, REGON: 011110970
SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A.
Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Opinia
Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego Krynica Vitamin S.A.
(„Spółka"), które składa się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu
sporządzonego na dzi31 grudnia 2021 r. oraz rachunku zysków i strat, zestawienia zmian
w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do
31 grudnia 2021 r. oraz dodatkowych informacji i objaśnień („sprawozdanie finansowe").
Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:
przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień
31 grudnia 2021 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok
obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości" -
Dz. U. z 2021 r., poz. 217 z późn. zm.) oraz przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości;
jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz
statutem Spółki;
zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych
zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.
Niniejsza opinia jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, które
wydaliśmy dnia 29 kwietnia 2022 roku.
Mazars Audyt Sp. z o.o. 3
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu
Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą nr 3430/52a/2019 Krajowej
Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów
badania oraz innych dokumentów, z późn. zm. („KSB”), a także stosownie do ustawy z dnia
11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
(„Ustawa o biegłych rewidentach” – Dz. U. z 2020 r., poz. 1415 z późn. zm.) oraz
Rozporządzenia UE nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych
wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu
publicznego („Rozporządzenie UE” – Dz. Urz. UE L158 z 27.05.2014, str. 77, z późn. zm.).
Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego
sprawozdania „Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania
finansowego”.
Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki zawodowych
księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady
Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych („Kodeks IESBA") przyjętym uchwałą
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie
zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów, z późn. zm., oraz z innymi wymogami
etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce.
Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA.
W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska
pozostali niezależni od Spółki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o
biegłych rewidentach oraz w Rozporządzeniu UE.
Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby
stanowić podstawę dla naszej opinii.
Kluczowe sprawy badania
Kluczowe sprawy badania są to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były
najbardziej znaczące podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący okres
sprawozdawczy. Obejmują one najbardziej znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego
zniekształcenia, w tym ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia spowodowanego
oszustwem. Do spraw tych odnieśliśmy się w kontekście naszego badania sprawozdania
finansowego jako całości oraz przy formułowaniu naszej opinii oraz podsumowaliśmy nas
reakcję na te rodzaje ryzyka, a w przypadkach, w których uznaliśmy za stosowne
przedstawiliśmy najważniejsze spostrzeżenia związane z tymi rodzajami ryzyka. Nie
wyrażamy osobnej opinii na temat tych spraw.
Kluczowa sprawa badania
Jak nasze badanie odniosło się do tej sprawy
Rozpoznawanie i kompletność
przychodów
Za okres od dnia 1 stycznia 2021 r.
do dnia 31 grudnia 2021 r. Spółka
Nasze procedury badania obejmowały przede
wszystkim:
przegląd zasad rachunkowości w zakresie
ujmowania przychodów,
Mazars Audyt Sp. z o.o. 4
Kluczowa sprawa badania
Jak nasze badanie odniosło się do tej sprawy
osiągnęła przychody ze sprzedaży
produktów towarów i materiałów w
kwocie 395 308 tys. zł, co w
porównaniu do okresu od dnia
1 stycznia 2020 r. do
31 grudnia 2021 r. oznaczało
spadek o kwotę 51 020 tys. zł.
Mając na uwadze nieodłączną
istotność salda w okresie, w tym
istotną zmianę w stosunku do
okresu porównawczego uznaliśmy,
że jest to kluczowe zagadnienie dla
naszego badania.
analizę zaprojektowania oraz wdrożenia
procesu rozpoznawania przychodów oraz
ocenę mechanizmów kontrolnych w tym
procesie,
analizę rozkładu przychodów po miesiącach,
po kontrahentach,
analizę istotnych warunków umów na
wybranej próbie i ich ujęcie w systemie
sprzedażowym,
dokonanie analizy marży,
przegląd faktur z przełomu okresu
sprawozdawczego w celu potwierdzenia
poprawności momentu ujęcia sprzedaży,
ocenę prezentowanych ujawnień dotyczących
przychodów.
Utrata wartości zapasów i
należności z tytułu dostaw i usług
Na dzień 31 grudnia 2021 r. Spółka
wykazywała wartość bilansową
aktywów obrotowych w kwocie
90 517 tys. zł, w tym zapasy w
kwocie 32 991 tys. zł oraz
należności z tytułu dostaw i usług w
kwocie 49 939 tys. zł.
Część należności jest objęta
faktoringiem.
Na dzień 31 grudnia 2021 r.
Zarząd oszacował wartość odpisu
aktualizującego należności z tytułu
dostaw i usług na kwo2 909 tys. zł
oraz zapasów na kwotę 4 132 tys. zł.
Uznaliśmy za kluczowe dla naszego
badania ocenę szacunku
dokonanego przez Zarząd w
zakresie tworzenia odpisów
aktualizujących aktywa obrotowe, w
szczególności na należności z tytułu
dostaw i usług oraz zapasy.
Nasze procedury badania obejmowały w
szczególności:
analizę struktury wiekowej należności
handlowych oraz prowadzonych spraw
sądowych z związku z windykacją zaległych
płatności,
analizę struktury wiekowej zapasów,
weryfikację wybranych pozycji zapasów drogą
spisu z natury,
ocenę ryzyka utraty wartości należności
handlowych oraz adekwatności utworzonych
odpisów aktualizujących,
omówienie z Zarządem Spółki zasad
przyjętych założeń w zakresie ustalania
odpisów aktualizujących na zapasy i
należności handlowe,
omówienie z Zarządem Spółki wpływu COVID-
19 na kondycję finansową odbiorców i
zbywalność produktów,
analizę zmian w poziomie zapasów i
należności po dniu 31 grudnia 2021 r. w celu
potwierdzenia słuszności założeń przyjętych
na dzień 31 grudnia 2021 r.,
dokonanie oceny kompletności oraz
adekwatności ujawnień w sprawozdaniach
finansowych Spółki.
Kompletność ujęcia zobowiązań i
rezerw, w tym ujawień
dotyczących zobowiązań
warunkowych z tytułu spraw
sporych i w procesie
arbitrażowym
Nasze procedury obejmowały w szczególności:
analizę procesu tworzenia rezerw na koszty
dotyczące badanego okresu,
analizy założeń do szacunków przyjętych
przez Zarząd Spółki,
Mazars Audyt Sp. z o.o. 5
Kluczowa sprawa badania
Jak nasze badanie odniosło się do tej sprawy
Ze względu na istotny osąd Zarządu
uznaliśmy za kluczowe
potwierdzenie ujęcia kompletności
zobowiązań, a także rezerw na
zobowiązania, w tym warunkowych z
tytułu spraw spornych.
ocenę przyjętych założeń i szacunków
dotyczących rezerw, w tym na koszty
pracownicze,
analizę pisemnych odpowiedzi uzyskanych z
kancelarii prawnych świadczących usługi na
rzecz Spółki,
omówienie z Zarządem Spółki spraw
sądowych, w tym ocenę ryzyka, a także
poniesienia dodatkowych kosztów przez
Spółkę w związku z tymi sprawami.
analizę sald pozabilansowych, w tym na
podstawie otrzymanych listów bankowych.
przegląd protokołów z posiedzeń i uchwał
podjętych przez organy Spółki,
ocenę kompletności ujawnień w sprawozdaniu
finansowym,
przegląd podatkowy pod kątem stwierdzenia
ryzyka w zakresie kwestii podatkowych.
Inne sprawy
Sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku zostało zbadane
przez działającego w imieniu innej firmy audytorskiej biegłego rewidenta, który wyraził opinię
bez zastrzeżeń na temat tego sprawozdania w dniu 23 kwietnia 2021 roku.
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo
prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i
jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Spółki zgodnie z
przepisami Ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz
obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą
Zarząd uznaje za niezbędną, aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego
niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.
Sporządzając sprawozdanie finansowe, Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za ocenę
zdolności Spółki do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie,
spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji
działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji, kiedy Zarząd albo zamierza
dokonać likwidacji Spółki, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej
realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.
Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby
sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.
Członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu
sprawozdawczości finansowej Spółki.
Mazars Audyt Sp. z o.o. 6
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego
Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności, czy sprawozdanie finansowe jako
całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz
wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest
wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z
KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na
skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że
pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na
podstawie tego sprawozdania finansowego.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółki ani
efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Spółki obecnie lub w
przyszłości.
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy
sceptycyzm, a także:
identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania
finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i
przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy
dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla
naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa
jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć
zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli
wewnętrznej;
uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu
zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach,
ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Spółki;
oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz
zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez
Zarząd Spółki;
wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Spółki
zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie
uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze
zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność
Spółki do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna
niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu
biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli
takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są
oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego
sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą
spowodować, że Spółka zaprzestanie kontynuacji działalności;
oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w
tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą
transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.
Mazars Audyt Sp. z o.o. 7
Przekazujemy Radzie Nadzorczej i Komitetowi Audytu informacje o, między innymi,
planowanym zakresie i czasie przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach
badania, w tym wszelkich znaczących słabościach kontroli wewnętrznej, które
zidentyfikujemy podczas badania.
Składamy Radzie Nadzorczej i Komitetowi Audytu oświadczenie, że przestrzegaliśmy
stosownych wymogów etycznych dotyczących niezależności oraz, że będziemy informować
ją o wszystkich powiązaniach i innych sprawach, które mogłyby być racjonalnie uznane za
stanowiące zagrożenie dla naszej niezależności, a tam gdzie ma to zastosowanie,
informujemy o zastosowanych zabezpieczeniach.
Spośród spraw przekazywanych Radzie Nadzorczej i Komitetowi Audytu ustaliliśmy te
sprawy, które były najbardziej znaczące podczas badania sprawozdania finansowego za
bieżący okres sprawozdawczy i dlatego uznaliśmy je za kluczowe sprawy badania.
Opisujemy te sprawy w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta, chyba że przepisy prawa
lub regulacje zabraniają publicznego ich ujawnienia lub gdy, w wyjątkowych okolicznościach,
ustalimy, że kwestia nie powinna być przedstawiona w naszym sprawozdaniu, ponieważ
można byłoby racjonalnie oczekiwać, że negatywne konsekwencje przeważyłyby korzyści
takiej informacji dla interesu publicznego.
Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności
Na inne informacje składają się informacje zawarte w raporcie rocznym, za wyjątkiem
sprawozdania finansowego oraz naszego sprawozdania z badania („Inne informacje”).
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie Innych informacji zgodnie z przepisami
prawa.
Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby
Sprawozdanie z działalności wraz z oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego, które
jest wyodrębnioną częścią tego Sprawozdania z działalności spełniało wymagania
przewidziane w Ustawie o rachunkowości.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta
Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Innych informacji. W
związku z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się z
Innymi informacjami, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy Inne informacje nie są istotnie niespójne
z sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny
sposób wydają się istotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie wykonanej pracy, stwierdzimy
istotne zniekształcenia w Innych informacjach, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w
naszym sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami Ustawy o
biegłych rewidentach jest również wydanie opinii czy sprawozdanie z działalności zostało
sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w
sprawozdaniu finansowym. Ponadto jesteśmy zobowiązani do wydania opinii, czy Spółka w
oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego zawarła wymagane informacje.
Mazars Audyt Sp. z o.o. 8
Sprawozdanie z działalności oraz List Prezesa Zarządu uzyskaliśmy przed datą niniejszego
sprawozdania z badania, a pozostałe Inne informacje będą dostępne po tej dacie. W
przypadku, kiedy stwierdzimy istotne zniekształcenie w pozostałych Innych informacjach
jesteśmy zobowiązani poinformować o tym Radę Nadzorczą Spółki.
Opinia o Sprawozdaniu z działalności
Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z
działalności Spółki:
zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz paragrafem
70 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie o
informacjach bieżących” – Dz. U. z 2018 r., poz. 757 z późn. zm.),
jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
Opinia o oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego
Naszym zdaniem w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego Spółka zawarła
informacje określone w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 Rozporządzenia o informacjach
bieżących. Ponadto, naszym zdaniem, informacje wskazane w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5
lit. c-f, h oraz lit. i tego Rozporządzenia zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu
korporacyjnego są zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami
zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
Oświadczenie na temat Innych informacji
Ponadto, w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania
oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności oraz Liście Prezesa
Zarządu istotnych zniekształceń.
Oświadczenie na temat świadczonych usług niebędących badaniem
sprawozdań finansowych
Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem oświadczamy, że usługi niebędące
badaniem sprawozdań finansowych, które świadczyliśmy na rzecz Spółki i jej spółek
zależnych są zgodne z prawem i przepisami obowiązującymi w Polsce oraz że nie
świadczyliśmy usług niebędących badaniem, które są zakazane na mocy art. 5 ust.1
Rozporządzenia UE oraz art.136 Ustawy o biegłych rewidentach. Usługi niebędące
badaniem sprawozdań finansowych, które świadczyliśmy na rzecz Spółki i jej spółek
zależnych w badanym okresie zostały wymienione w nocie 7.2 Sprawozdania z działalności
Spółki.
Mazars Audyt Sp. z o.o. 9
Wybór firmy audytorskiej
Zostaliśmy wybrani do badania sprawozdania finansowego Spółki uchwałą Rady Nadzorczej
Spółki z dnia 6 maja 2021 roku. Roczne sprawozdanie finansowe Spółki badamy po raz
pierwszy.
Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest
niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Dominik Borkowski.
Działający w imieniu Mazars Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 18,
wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 186, w imieniu której kluczowy biegły
rewident zbadał sprawozdanie finansowe.
Dominik BORKOWSKI
Jarosław BOCHENEK
Kluczowy Biegły Rewident
Partner
Nr 12 183
Warszawa, dnia 29 kwietnia 2022 roku