Oferta publiczna - Krynica Vitamin

Spółka

Prospekt emisyjny i aneksy

Ważne informacje.

Prosimy o uważne przeczytanie przedstawionych poniżej warunków dostępu do strony internetowej
i zamieszczonych na niej informacji.

Materiały te nie są przeznaczone do udostępnienia osobom znajdującym się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii.

Prospekt emisyjny sporządzony zgodnie z postanowieniami Dyrektywy 2003/71/WE (ze zm.) (Dyrektywa ta łącznie z przepisami prawa, za pośrednictwem których nastąpiła jej implementacja w danym Państwie Członkowskim oraz z innymi właściwymi przepisami prawa, zwana dalej „Dyrektywą Prospektową”) i zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 listopada 2015 r. („Prospekt”), wraz ze wszystkimi opublikowanymi aneksami oraz komunikatami aktualizującymi do Prospektu stanowi jedyny, prawnie wiążący dokument ofertowy zawierający informacje o Krynica Vitamin S.A. („Spółka”) oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt emisyjny został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.krynicavitamin.com) oraz na stronie internetowej Trigon Dom Maklerski S.A. („Oferujący”) (www.trigon.pl).

Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje zawartymi w części „Czynniki Ryzyka” oraz warunkami oferty publicznej akcji Spółki, a wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące papierów wartościowych Spółki powinny być dokonywane wyłącznie po rozważeniu treści całego Prospektu.

Spółka nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za dokładność, kompletność i wykorzystywanie informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej, ani za ich uaktualnienie. Zamieszczenie informacji na niniejszej stronie internetowej nie może być traktowane jako udzielenie porady prawnej lub rekomendacji (w szczególności w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców), a informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej nie mogą stanowić podstawy do podejmowania jakichkolwiek decyzji lub działań. W szczególności, faktyczne wyniki i zdarzenia mogą istotnie różnić się od opinii, oczekiwań i innych stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych na niniejszej stronie internetowej.

Dokumenty, do których dostęp uzyskano przez Internet, mogą ulec zmianie lub modyfikacji podczas procesu przesyłania. Ani Spółka ani członkowie jej organów, pracownicy oraz doradcy, ani podmioty z nimi powiązane, nie ponoszą odpowiedzialności za: (i) jakiekolwiek rozbieżności pomiędzy treścią Prospektu w wersji elektronicznej dostępną na stronie internetowej Spółki lub Oferującego, a wersją Prospektu, która uległa zmianie lub modyfikacji podczas procesu przesyłania, lub (ii) ochronę przed wirusami i innym niepożądanym skutkami jakie mogą wiązać się z uzyskaniem dostępu do Prospektu w wersji elektronicznej.

Niektóre informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej mają charakter historyczny i mogą być nieaktualne. Wszystkie informacje historyczne powinny być traktowane jako aktualne na dzień ich pierwszego udostępnienia do publicznej wiadomości.

Niniejsze materiały oraz informacje nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało rejestracji. Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Ani Prospekt ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami prawa wydanymi na podstawie Dyrektywy Prospektowej, i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii i Australii). Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w Ofercie.

Oświadczam i potwierdzam, że przeczytałem/przeczytałam, zrozumiałem/zrozumiałam i akceptuję powyższe warunki, i niniejszym potwierdzam, że spełniam kryteria dostępu do informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej, nie jestem mieszkańcem ani nie posiadam siedziby w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której udostępnianie informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej oraz na kolejnych stronach internetowych stanowiłoby naruszenie właściwych przepisów lub wymagałoby zarejestrowania, przebywam poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki, Kanadą, Japonią, Australią, innymi niż Polska państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz jestem mieszkańcem Polski fizycznie obecnym w Polsce.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

Czy masz skończone 18 lat?